A A A
 
  Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie avere   Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie avere - anexa 3   Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie interese   Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie interese manager   Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie interese manager - anexa 1   Manager dr. Dumitrescu SpiridonDeclaratie incompatibilitati   Dir. financiar contabil ec. Dediu MarilenaDeclaratie avere   Dir. financiar contabil ec. Dediu MarilenaDeclaratie avere dir.fin.   Dir. financiar contabil ec. Dediu MarilenaDeclaratie interese   Dir. financiar contabil ec. Dediu MarilenaDeclaratie interese dir.fin.   Dir. financiar contabil ec. Dediu MarilenaDeclaratie incompatibilitati   Director medical dr. Popescu Alina ViorelaDeclaratie avere   Director medical dr. Popescu Alina ViorelaDeclaratie avere - anexa 3   Director medical dr. Popescu Alina ViorelaDeclaratie interese   Director medical dr. Popescu Alina ViorelaDeclaratie interese - anexa 1   Director medical dr. Popescu Alina ViorelaDeclaratie incompatibilitati   Sef sectie II dr. Catrinoiu MihaiDeclaratie avere   Sef sectie II dr. Catrinoiu MihaiDeclaratie avere - anexa 3   Sef sectie II dr. Catrinoiu MihaiDeclaratie interese   Sef sectie II dr. Catrinoiu MihaiDeclaratie interese - anexa 1   Sef sectie II dr. Catrinoiu MihaiDeclaratie incompatibilitati   As.sef.sectie I Negus Liliana MarinelaDeclaratie avere   As.sef.sectie I Negus Liliana MarinelaDeclaratie avere - anexa 3   As.sef.sectie I Negus Liliana MarinelaDeclaratie interese   As.sef.sectie I Negus Liliana MarinelaDeclaratie interese - anexa 1   As.sef.sectie I Negus Liliana MarinelaDeclaratie incompatibilitati   As.sef.sectie Vulpe GinaDeclaratie avere   As.sef.sectie Vulpe GinaDeclaratie avere - anexa 3   As.sef.sectie Vulpe GinaDeclaratie interese   As.sef.sectie Vulpe GinaDeclaratie interese - anexa 1   As.sef.sectie Vulpe GinaDeclaratie incompatibilitati